Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatel a zodpovědná osoba: Simona Ševčíková
08840334
Tel.: 724 235 333
Email: cvicenisesimcou@gmail.com
Služby jsou poskytovány na provozovně: Návesní 233, Zlín, 760 01

Čl. I. Úvodní ustanovení

1. Za účelem poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti psychomotorického vývoje, kreativních programů a cvičení rodičů s dětmi, vaničkové plavání pro děti, cvičení miminek dle psychomotorického vývoje, cvičení dětí, masáže miminek, poradna psychomotorického vývoje, laktační poradenství, návštěva po porodu v domácnosti, předporodní kurzy provozuji e-shop Cvicenisesimcou.cz prostřednictvím kterého se můžete zaregistrovat k pohybovému kurzu Cvičení rodičů s dětmi a cvičení dětí. Výše uvedené služby Simony Ševčíkové jsou dále souhrnně označovány také jako „služby“, v případě organizovaného kurzu také jako „kurz“, příp. „lekce kurzu“.

2. Účastník kurzu (dále „klient“) je osoba, která sebe a/nebo své dítě řádně zapsala (přihlásila) a uhradila službu z aktuální nabídky kurzů.

3. Kurz – časově vymezené období, ve kterém Simona Ševčíková organizuje, zajišťuje a poskytuje pravidelné výukové lekce/kurzy. Tyto organizovaně vedené kurzy jsou poskytovány ve věkově a výkonnostně stejnorodých skupinách. Při poskytování dalších individuálních služeb spočívajících v jednorázové či dlouhodobé činnosti nedochází k vytváření stejnorodých skupin klientů a/nebo jejich dětí.

Čl. II. Předmět plnění

1. Předmětem plnění je jakákoliv aktuálně poskytovaná nabídka Simony Ševčíkové v daném časovém období.

2. Smlouva o poskytování služeb mezi Simonou Ševčíkovou a klientem vzniká na základě přihlášení do konkrétního kurzu, případně na konkrétní službu a následným uhrazením kurzovného. Tato smlouva není uzavírána písemně. Smlouvu tvoří tyto VOP a provedená úhrada klientem. Smlouva je uzavřena okamžikem připsání kupní ceny za kurz/ službu na účet Simony Ševčíkové. Objednávka/přihláška může být realizována všemi běžně dostupnými formami komunikace (písemně, prostředky elektronické komunikace, telefonicky, osobně, vyplněním přihlašovacího formuláře). Na základě žádosti klienta může být smlouva zaslána na klientem uvedenou emailovou adresu nebo na klientem uvedenou doručovací adresu. Klient nese v takovém případě náklady s tím spojené.

3. Uhrazením kurzu/služby se přihláška stává závaznou. Úhradou konkrétní služby/kurzu klient potvrzuje, že měl příležitost se seznámit s platnými VOP a uhrazením služby/ kurzu vyjadřuje svůj souhlas s jejich obsahem.

Čl. III. Realizace poskytovaných kurzů/ služeb

1. Aktuálně nabízené jednotlivé typy kurzů a služeb, jejich specifikace a rozsah jsou uvedeny na webových stránkách www.cvicenisesimcou.cz

2. Časový průběh (zahájení/konec) jednotlivých kurzů je vždy přesně specifikován před uhrazením a zahájením konkrétního kurzu.

3. Poskytování kurzu/ služby nemusí respektovat školní prázdniny a státní svátky. Před začátkem každého kurzu je klient seznámen s aktuálním rozpisem lekcí.

4. Simona Ševčíková si vyhrazuje právo zrušit kurz/ službu z důvodu např. nenaplnění minimální kapacity kurzu. A to i v průběhu konaného kurzu. O takové situaci bude klient bez zbytečného odkladu informován. V případě, že klient již uhradil cenu za kurz/službu, která nebude ze strany Simony Ševčíkové poskytnuta nebo přestane být v průběhu kurzu poskytována (např. v průběhu kurzu se skupina rozpadne nebo z důvodu nenaplnění minimální kapacity), bude klientovi vrácena uhrazená částka v nevyčerpané výši nebo mu bude nabídnut jiný termín kurzu s tím, že je na volbě klienta, zda si vybere jiný termín (při zachování stejné věkové a výkonnostní úrovně), nebo vrácení uhrazené nevyčerpané částky.

5. Organizované kurzy, resp. jejich jednotlivé lekce, jsou vedeny kvalifikovanými instruktory Simony Ševčíkové. Instruktoři se mohou v průběhu kurzu měnit, a to trvale, dlouhodobě nebo jako záskok na jednotlivou lekci.

Čl. IV. Cena kurzů a služeb, platební podmínky

1. Cena za příslušnou službu/kurz je specifikována dle konkrétního typu poskytované služby.

2. Na základě klientovy závazné objednávky vystaví Simona Ševčíková klientovi řádný doklad o provedené úhradě.

3. K nákupu registraci požadovaného kurzu je nezbytné, abyste si zřídili svůj uživatelský účet. Díky němu a údajům, které uvedete, Vám můžeme zajistit volné místo na kurzu a zároveň poskytovat podporu v případě potíží, například s účastí.

4. Při registraci a zakládání uživatelského účtu jste povinni uvést správně a pravdivě všechny Vaše údaje. Při jakékoliv změně některého z údajů je třeba provést aktualizaci ve Vašem účtu. Údaje, které při objednávání kurz ve Vašem uživatelském účtu uvedete, považujeme za správné.

5. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Tyto informace prosím nesdělujte třetí osobě.

6. Pohybový kurz je možné si objednat prostřednictvím našeho e-shopu na stránce https://www.cvicenisesimcou.cz/kurzy.Po vybrání požadovaného kurzu a kliknutím na tlačítko "Pokračovat" uvedete Vaše jméno a příjmení, email a telefonní číslo. Zároveň vyberete, zda souhlasíte nebo nesouhlasíte s pořízením a použitím fotografií/audio/video záznamu.Uvedené údaje potvrdíte kliknutím na tlačítko "potvrdit".Následně proběhne přesměrování do Vašeho košíku, kde je možné si ověřit vybraný kurz, termíny ve kterých se konají jednotlivé lekce, Váš (ne)souhlas s pořízením a použitím fotografií/audio/video záznamu a cenu za celý kurz.Kliknutím na tlačítko "Přejít k pokladně" proběhne přesměrování na stránku k zadání fakturačních údajů. V případě opakovaného nákupu budou Vaše údaje předvyplněné díky Vašemu uživatelskému účtu. Vždy si ovšem zkontrolujte platnost těchto údajů. Pro uplatnění příspěvku na pojišťovně uveďte do fakturačních údajů jméno, příjmení
a adresu dítěte. Potvrzení objednávky a registrace kurzu provedete kliknutím na
tlačítko "Objednat". Po odeslání objednávky Vám zašleme na uvedený email
potvrzení o přijetí objednávky.

7. Pokud kurzovné nebude klientem řádně a včas uhrazeno, objednávka se automaticky zruší a uvolněné místo v rámci daného kurzu bude nabídnuto dalším zájemcům. Klient nemá v takovém případě nárok na poskytnutí služby.

Čl. V. Práva a povinnosti klienta

1. Simona Ševčíková nabízí sportovní aktivity dětem s dozorem, bez dozoru a dospělým osobám. Každý úkon s dítětem je rodičem, klientem a/nebo doprovázející osobou prováděn na vlastní nebezpečí. Pokud se rodič, klient a/nebo doprovázející osoba na konkrétní úkon necítí, oznámí tuto skutečnost neprodleně instruktorce.

2. Při využívání služeb Simony Ševčíkové, zejména při účasti na kurzu, vyjadřuje klient souhlas s tím, že bude respektovat povinnosti vyplývající z těchto VOP, platného Provozního řádu uvedeného na www.cvicenisesimcou.cz, stejně tak i pokyny instruktora. Zejména se bude řídit jejich instrukcemi a pokyny a zdrží se jakéhokoliv jednání, které by mohlo narušit průběh jednotlivé lekce, kurzu nebo služby.

3. Klient bere na vědomí, že:

 • dítě nesmí být v prostorách provozovny nikdy bez dozoru.
 • po celou dobu pobytu na kurzu/lekci nese plnou odpovědnost za dítě klient, rodič nebo doprovázející osoba.
 • při výuce starších dětí realizované bez přítomnosti rodičů přebírá instruktorka za děti odpovědnost jen v tělocvičně a po dobu vymezenou pro danou lekci. Při odchodu na WC v průběhu lekce, před a po uplynutí doby jednotlivé lekce kurzu, zejména v době pobytu v prostorách šaten a sprch nesou plnou odpovědnost za dítě rodiče, klient nebo plnoletá osoba, která dítě do kurzu/služby přivedla.
 • v průběhu lekce cvičení dětí bez rodičů je rodič, klient nebo doprovázející osoba
  povinna setrvat po celou dobu v prostorách provozovny.
 • Simona Ševčíková nenese odpovědnost za škody na zdraví a majetku vzniklé z důvodu na straně klienta, dítěte, doprovázející osoby či nedodržením instrukcí, doporučení a pokynů instruktorek a/nebo personálu Simony Ševčíkové.
 • v ceně kurzu příp. služby není zahrnuto úrazové pojištění klientů či účastníků kurzu, proto je na zvážení klienta, zda si pro takový případ sjedná vlastní pojištění.
 • součástí metodiky cvičení jsou i prvky, kdy je nezbytná názorná ukázka, dopomoc či oprava jednotlivých prvků s fyzickým kontaktem mezi dítětem a instruktorem. Je to nezbytné pro pochopení samotné výuky, případně pro zajištění bezpečnosti dítěte.
 • je přísný zákaz vstupu do prostor provozovny pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek.
 • ve všech prostorách provozovny platí zákaz kouření.
 • účastí na konkrétní lekci kurzu/služby odpovídá klient za to, že dítě, rodič, klient, doprovázející osoba a/nebo účastník kurzu netrpí žádnou infekční chorobou; pokud se i přes tuto skutečnost taková osoba zúčastní lekce, nese klient plnou odpovědnost za veškeré případně vzniklé škody.
 • každý úraz, který se stane během kurzu/služby, bude neprodleně oznámen Simoně Ševčíkové.
 • filmování a focení je povoleno pouze pro soukromé účely a vždy je zapotřebí o této skutečnosti předem informovat instruktorku).
 • souhlasem s těmito VOP poskytuje klient Simoně Ševčíkové souhlas pořizovat během jednotlivých lekcí videozáznam a fotografie, které je následně oprávněn použít jako interní metodický materiál nebo jako prezentaci a propagaci Simony Ševčíkové, především na webových stránkách a sociálních sítích.
 • pokud klient nebude kdykoliv v budoucnu s užitím takového materiálu souhlasit, bude Simonu Ševčíkovou o této skutečnosti písemně informovat.
 • Simona Ševčíková nepřebírá odpovědnost za věci vnesené a odložené. Simona Ševčíková doporučuje nenosit na jednotlivé kurzy cenné předměty a věci vyšší hodnoty.

Čl. VI. Náhrady na kurzech

1. Nahrazování zmeškaných a řádně omluvených lekcí je nadstandardní služba, na kterou nevzniká žádný právní nárok.
2. Ve cvičení máte možnost poslat za sebe náhradníka (ve stejné věkové kategorii, ve stejný den a čas Vašeho cvičení).
3. V případě neúčasti na lekci z jakýchkoliv důvodů na straně klienta, dítěte či z důvodu zásahu vyšší moci, nevzniká klientovi nárok na náhradu. Tento nárok nevzniká ani v případě zdravotních či osobních důvodů klienta či dítěte.
4. V případě, kdy ze závažných technických důvodů (výpadek elektřiny, odstávka vody, náhlá nevolnost instruktorky, apod.) nebude možné uskutečnit pravidelnou lekci, bude lekce z tohoto důvodu Simonou Ševčíkovou řádně omluvena a nahrazena. Náhradní termín nemusí být shodný s domluveným pravidelným termínem kurzu, musí však respektovat věk a pokročilost dítěte. O předem nahlášených poruchách a odstávkách bude klient předem informován.
5. V případě dočasného uzavření provozovny a/nebo v případě nemožnosti poskytovat služby z důvodu vyšší moci nevzniká klientovi nárok na náhradu.

Čl. VII. Stornopodmínky

1. Souhlasem s těmito VOP bere klient na vědomí, že pokud se klient rozhodne nepokračovat dále v kurzu nebo nevyužívat objednané služby/kurzu a odstoupit tak od smlouvy (dále: „storno“), budou mu finanční prostředky vráceny dle následující podmínek:

 • Storno kurzu do 7 dnů před zahájením: při převodu do dalšího bloku převádíme zaplacenou částku, při vrácení kurzovného účtujeme manipulační poplatek 100 Kč.
 • Při převodu kurzovného do dalšího/ jiného kurzu odečteme uskutečněné lekce ke dni zrušení kurzu, peníze za zbývající zaplacené lekce převedeme a účtujeme manipulační poplatek ve výši 100 Kč.
 • Při převodu kurzu negarantujeme navrácení do stejné skupinky, kurz bude vybrán podle volného místa, věku a dovednosti dítěte.
 • Převedené peníze je nutné vyčerpat nejpozději do 6 měsíců od provedení storna.
 • Při vrácení kurzovného odečteme uskutečněné lekce ke dni zrušení kurzu, (započítávají se lekce omluvené, pozdě omluvené i neomluvené), peníze za zbývající zaplacené lekce vracíme na účet a účtujeme manipulační poplatek ve výši 200 Kč. V případě navrácení se do kurzu před koncem stornovaného bloku – storno se ruší a získáte právo na náhrady viz „omluvy a náhrady“.

2. Z výše uvedených storno podmínek neposkytuje Simona Ševčíková žádné výjimky.

3. Se stornopodmínkami pro daný kurz se klient seznámí před zahájením kurzu.

4. Storno se počítá ode dne, kdy PÍSEMNĚ (e-mailem nebo SMS) kurz stornujete – proto nás v případě dlouhodobé nemoci, změny rodinné situace atd. informujte co nejdříve.

Čl. VIII. Reklamace

1. Klient bere na vědomí, že jakékoliv překážky na jeho straně (např. změna podmínek na straně klienta, změna časových možností klienta, za nichž se přihlásil do kurzu či si objednal službu) nejsou reklamačním důvodem ani důvodem pro odstoupení od smlouvy.

2. Klient bere dále na vědomí, že ani v případě dlouhodobých zdravotních či jiných problémů na jeho straně či na straně dítěte nevzniká nárok na převedení lekcí do dalšího kurzu nebo nárok na vrácení finančních prostředků.

Čl. IX. Osobní údaje

1. Uhrazením kurzovného dává klient souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu, zejména jména, příjmení, data narození dítěte, e-mailové adresy, telefonního čísla. Klientem poskytnuté údaje považuje Simona Ševčíková za pravdivé a úplné. O změně poskytnutých údajů je klient povinen informovat Simonu Ševčíkovou bez zbytečného odkladu.

2. Uhrazením kurzovného klient potvrzuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Současně vyjadřuje klient souhlas s jejich zpracováním a použitím v souladu s platnou právní úpravou, mj. za účelem kontaktování a zařazování do kurzů, a to na dobu neurčitou.

3. Simona Ševčíková se zavazuje nakládat s poskytnutými osobnímu údaji v souladu s platnou právní úpravou, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Čl. X. Závěrečná ustanovení

1. VOP tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb mezi Simonou Ševčíkovou a klientem. Uhrazením kurzu klient potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a souhlasí s nimi.

2. Simona Ševčíková je oprávněna odmítnout či následně vyloučit z kurzu osobu, která bude svým chováním porušovat tyto VOP, narušovat průběh lekce, základní zásady občanského soužití či dobré mravy.

3. Klient je povinen se před uhrazením služby/kurzu seznámit s Provozním řádem dané provozovny upravující povinnosti klienta v době před, při a po konání kurzu.

4. V otázkách těmito VOP neupravenými, případně neupravenými smlouvou o poskytování služeb či provozním řádem, se smluvní vztahy mezi Simonou Ševčíkovou a klientem řeší právním řádem ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. Veškeré informace, které jsou klientovi v průběhu poskytování kurzu zpřístupněny, jsou předmětem obchodního tajemství a jsou chráněny autorskými právy.

6. V případě, že se v budoucnu stane některé ustanovení těchto VOP neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné, použije se namísto něj ustanovení, které svým smyslem a obsahem původnímu ustanovení nejvíce odpovídá. Tím však není dotčena platnost ostatních ustanovení těchto VOP.

Obchodní podmínky ke stažení