PROVOZNÍ ŘÁD PRO CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI A CVIČENÍ DĚTÍ

Provozovatel a odpovědná osoba: Simona Ševčíková
IČ: 08840334
Místo konání kurzů: Návesní 233, Zlín, 760 01
Tel: 724 235 333
Email: cvicenisesimcou@gmail.com

PROVOZNÍ ŘÁD

Souhlas s Provozním řádem je jednou z podmínek účasti v lekcích. Klienti jsou povinni se seznámit se zněním Provozního řádu a řídit se jím. Podpisem na přihlášce se klienti zavazují dodržovat Provozní řád a plně respektovat pokyny lektorky. Porušení ustanovení provozního řádu může být důvodem k vyloučení z kurzu bez finanční či jiné náhrady za neabsolvované lekce. Do Provozního řádu nelze zahrnout všechny možnosti a eventuality vzájemných vztahů. Případné nesrovnalosti budou vyřešeny v souladu s právem a slušností. Nárok na účast v kurzu vzniká po zaplacení celé částky kurzovného.

Délka cvičební hodiny je 30 - 60 minut v návaznosti na věk dítěte a konkrétní kurz. U každého kurzu je délka vždy uvedena přímo v rozvrhu. Rodič je plně odpovědný za dítě po celou dobu pobytu v prostorách. Je povinen věnovat zvýšenou pozornost otevírání a zavírání dveří – mohou se za nimi pohybovat děti. V lekcích cvičení rodičů s dětmi je rodič plně odpovědný za dítě i po celou dobu trvání lekce. Dítě i rodič musí být zdravotně způsobilí k pohybovým aktivitám. V rámci hodiny rodič s dítětem provádí jen takové aktivity, které jsou adekvátní pohybovým schopnostem dítěte. Všechny úkony dítě provádí pod pečlivým dohledem rodiče a na vlastní riziko. Lektorka nepřebírá žádnou zodpovědnost za úraz či jiné ohrožení zdraví dítěte v rámci hodin ani následně. Provozovatel nenese zodpovědnost za škody, poranění či úrazy, které si děti nebo jejich rodiče způsobí svým jednáním či nedodržením instrukcí lektorky nebo nerespektováním Provozního řádu.

Každý návštěvník si uloží svrchní oděv do šatny. Doporučuji odkládat oděvy a obuv do šatny a do tělocvičny nosit ty nejnutnější věci (plenu, lahev pro dítě apod.) a cenné osobní věci. V tělocvičně není dovoleno jíst žádně jídlo. Provozovatel neručí za ztrátu ani zničení osobních věcí účastníků kurzů. V šatně máte k dispozici podložky pro nechodící děti.

Po prostoru se pohybuje návštěvník v čisté obuvi nebo v přezůvkách, které si přinese. V prostoru tělocvičny děti mohou cvičit bez ponožek, dospělým není povoleno se pohybovat naboso nebo v obuvi. Na cvičení se návštěvník převlékne do vhodného oděvu. Do tělocvičny je zakázáno vnášet pití v otevřené lahvi (výjimkou jsou netekoucí dětské lahvičky) a jídlo. Na lekce přicházejte včas, případným pozdním příchodem narušujete průběh lekce. Do spodní tělocvičny nevstupujte dříve
než 5 minut před zahájením Vaši lekce.

Omyvatelné cvičební prvky a pomůcky jsou pravidelně omývány a desinfikovány. V případě znečištění v průběhu lekce je omytí a desinfekce provedena ihned. Pro děti i dospělé je k dispozici toaleta, vybavená také umyvadly, nočníky a přebalovacím pultem, který se nachází v přízemí. Rodiče udržují v těchto prostorách pořádek, v případě drobného znečištění zajistí osobně po dítěti úklid. U větších nehod podají informaci rektorce, ta se postarají o adekvátní úklid a dezinfekci prostor. Nočník se smí používat pouze v prostorách WC, po použití rodič zajistí důkladné omytí a otření nočníku. Přebalování dětí je povoleno pouze v prostorách k tomu určených. Použité plenky se vhazují do odpadkového koše v místnosti na přebalování.

S ohledem na ostatní účastníky kurzů se hodin mohou účastnit pouze zdravé děti a zdravý rodič. Osobám s akutním či infekčním onemocněním, závažnými poruchami vnitřních orgánů, případně jevícím známky požití alkoholu a narkotik je provozovatel oprávněn odepřít vstup do prostor tělocvičny, případně zrušit jejich účast na pravidelné hodině bez náhrady. Obdobná pravidla platí i pro osoby napadené parazity.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A STORNO

Platba za kurz musí být provedena před zahájením kurzu na základě vystavené faktury, převodem na účet provozovatele.

Storno podmínky:

V případě zrušení kurzu před jeho zahájením, a to v jakémkoliv termínu, se vrací kurzovné v plné výši, a to převodem na účet klienta. Částka je snížena o manipulační poplatek 100,00 Kč (jednostokorunčeských).

V případě zrušení kurzu v průběhu kurzu odečteme uskutečněné lekce ke dni zrušeného kurzu (započítávají se omluvené i neomluvené lekce), zbývající zaplacené lekce se vrací a účtuje se manipulační poplatek 200,00 Kč (dvěstěkorunčeských). Storno se počítá ode dne, kdy telefonicky, emailem, či osobně kurz stornujete. Proto mě v případě dlouhodobé nemoci, změny rodinné situaci, apod. kontaktujte co nejdříve.

OMLUVY A NÁHRADY

Nahrazování zmeškaných lekcí je nadstandardní služba, na kterou nevzniká žádný právní nárok. Náhrady nejsou možné, ale je možné za sebe na cvičení někoho poslat a vyrovnat se následně mezi sebou.

GDPR - Zásady ochrany osobních údajů

Aby mohly nabízené kurzy fungovat, je třeba zpracovávat některé Vaše osobní údaje.

Správcem osobních údajů je Simona Ševčíková, IČ: 08840334.

Osobní údaje zpracovávám pro následující účely: - Kurzy cvičení rodičů s dětmi, Kurzy cvičení dětí, instruktážní Kurzy masáží dětí a kojenců, instruktážní Kurzy správné manipulace s novorozencem a kojencem a Poradnu psychomotorického vývoje, Kurzy vaničkování.

Za tímto účelem zpracovávám následující údaje:

  • Vaše jméno a příjmení
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • adresa
  • číslo bankovního účtu
  • jméno a příjmení Vašeho dítěte včetně data narození
  • adresy
  • kurz, který navštěvuje

Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy, tedy organizace kurzů.

Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu trvání kurzu a po zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracovávání. Údaje na přihlášce používám jen pro své účely, které se týkají kurzů (nabídka novinek, aktuálních a navazujících kurzů, jednorázových kreativních programů, zasílání potvrzujících e-mailů v souvislosti s rezervací na Vámi vybraný kurz, lekci či program včetně platebních údajů, zasílání provozních řádů a přihlášek e-mailem, vystavování dokladů o zaplacení (faktury a stvrzenky), případná nemoc lektorky, případné zrušení kurzu, lekce či programu, komunikace ohledně absencí a náhrad).

Souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, máte právo přístupu k těmto údajům, právo na jejich opravu a právo na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu. Máte možnost nesouhlasit s jednotlivými účely. Máte právo na přenositelnost osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo vznést námitku a právo na výmaz osobních údajů. Kontaktní údaj pro uplatnění práv je e-mailová adresa cvicenisesimcou@gmail.com

Provozní řád ke stažení